SiteTemel

Published on Şubat 5th, 2019 | by admin

0

Hakkımızda

Türbeler-Çeşmeler Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ”, kısa adı “TÜRÇEK”dir.

Derneğimizin Amacı

İstanbul’da bulunan Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını, türbeleri, çeşmeleri ve kutsal emanetleri korumak, yaşatmak ve tanıtmaktır. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuştur.

 

Dernek aynı zamanda İstanbul dışındaki (Türkiye Dahilinde) mevcut halen ziyarete açık olan türbelerin sürekli bakımını sağlamak, ziyarete kapalı ve bakımsız türbeleri ise onardıktan sonra ziyarete açılmalarını sağlamak, ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda nakdi yardımda bulunmayı amaç edinmiştir.

 

Yine tarihi ve medeni simgesel nitelikteki çeşme-sebil ve hazirelerin bakım, onarım ve ihyası için, projeler geliştirmek ve uygulamak derneğin amaçlarındandır.

 

Faaliyet Alanlarımız

1-Gereksinimlere uygun olarak türbelerin ve kutsal emanetlerin korunması için ücretli personel alır.Bekçi kulübesi  ve evleri yapar.Yangına ve diğer tehlikelere karşı tedbirler alır.

2-Yüce Milletimizin kendi öz bağrından çıkan milli ve manevi varlıklarımız olan türbelerimizin ve ona bağlı kutsal emanetlerimizin bizden sonraki nesillere en iyi şekilde korunmuş bir kültür mirası olarak intikallerini sağlamak amacı ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak türbeleri resim, mimari, estetik ve süsleme sanatı yönünden inceler.Türbeler ve beraberindeki Kutsal Emanetleri tanıtmak amacı ile çeşitli dillerde kitap, dergi, harita, broşür, cd. Vb. metaryeller basar, Türbelerin minyatür maketlerini yapar yaptırır ve arşiv kurar.

3-Milletimizin yurtiçi ve yurtdışında, her an iftiharla sergileyebileceği, tarihimize ışık tutan ve birbirinden kıymetli birer sanat abidesi olan maddi ve manevi kültürümüzün temsilcisi ve kendi öz kültürümüzü yansıtan Türbelerin, yurtiçi ve yurtdışında layıkı veçhile tanıtımını sağlamak amacı ile, ilgili kuruluşlarla koordineli bir şekilde işbirliği yapmak, Türbelere ait tarihi ve kutsal emanetler, resim, yazı, film, cd ve slaytlarla TV programları, konferans ve seminerler tertip eder, sergi ve geziler düzenler. Fuarlara katılır.

4-Türbelerin ve ilgili kuruluşların her türlü araç-gereç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile maddi katkıda bulunur.Bu tür ihtiyaçların ve dernek faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi amacı ile sponsorlar bularak iktisadi işletmeler kurar, bağış toplama yöntemiyle, derneğe nakdi para ve malzeme temin eder.

5-Taşıdığı tarihi ve kültürel değerleri itibari ile, her biri diğerinden farklı, mini bir müze şeklinde ve kendi öz kültürümüzü yansıtan Türbelerimizin, yurtiçi ve yurtdışında sanal alemde de tanıtımını sağlamak, bizden sonraki nesillere ve tüm insanlığa en iyi şekilde intikallerini temin amacı ile, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, halen ziyarete açık bulunan ve kapalı durumda olan türbelerin tamamının envanterlerini çıkarır.Ziyarete açık olmayanların, ziyarete açılmalarını sağlar.Ayrıca zamanımızın hertürlü teknolojik imkanlarından da yararlanmak sureti ile her türbeyi kendi içinde ve başlı başına, sanal mini bir türbe müze şeklinde elektronik (internet) görüntü ortamına aktarır.Bu sayede, milletimizin manevi hayatı ve tarihine yön veren, bu türbe sahibi büyüklerimizi ve kendi öz kültür ve sanat değerlerimizi yansıtan türbelerinin dünyanın her yerinden bir tıklayışla (dokunuşla) internet ortamında (bilgisayar penceresinden) seyredebilme (ziyaret edilme) imkanını sağlar.Bu amaçla sanal türbe müze ve siteler kurar, resim, film, cd,slayt ve dialar hazırlar.Her ay en az bir türbenin Internet ortamında kalmasını sağlar. Milletimize has olan türbe kültürü geleneğinin bütün dünyada tanınmasına katkıda bulunulur.

6-Ülkemizdeki yerleri bilinen ve bilinmeyen türbeleri, çeşmeleri, bütün taşınır taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek için gerek devlet arşivi ve tarihi kayıtlardan, gerekse yerel makamlarla iş birliği yaparak, yerlerini ve hali hazırdaki durumlarını tespit eder. Onarılması gerekenlerin ilgili makamlarla işbirliği içinde plan ve projelerini hazırlayarak onarımlarının sağlanmasına katkıda bulunur. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere bağış, yardım ve sponsorları kabul eder.

7- Türbe, Çeşmelerin, Taşınmaz Kültür varlıklarının her türlü temizliği ve bakımının yapılabilmesi için, ücretli elemanlar çalıştırır. Türbelerin ziyarete açılabilmesi ve düzenli bir şekilde açık tutulması için, kanunlar çerçevesinde happy wheels demo ilgili yasal kuruluşlarla işbirliği yaparak, kapalı türbelerin de biran evvel ziyarete açılmalarını sağlar.

8-Tüzükte belirlenen hizmet ve faaliyetlerin tam anlamıyla yerine getirilmesi amacıyla, halen dernekte görevli  ve görevlendirilecek olan kişilerin ulaşım, harcırah, hizmet içi eğitim giderleri ve zaruri giderlerine ilişkin harcamalarla derneğin kültür ve tanıtım faaliyetlerinde görevlendirilecek olan katılımcıların harcırah , ulaşım, zaruri giderleri (yol,yemek, otel) ve diğer gerekli harcamalarını karşılar.

9-Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek  ve üyeleri arasında sosyal yardımlaşmayı (sağlık, eğitim,gıda, giyim ve zaruri ihtiyaçlarla ilgili küçük çaplı ihtiyaç kredisi v.b.) sağlamak amacıyla sandık kurar.

10-Yurtiçi ve yurt dışında Türbeler ve Çeşmelerle ilgili eğitim, seminer, sergi, fuar,sempozyum, konferans, araştırma, inceleme, gezi, gözlem…v.b.) faaliyetlerde bulunur ve bu faaliyetlerde görev alan katılımcıların (kişilerin) harcırah, zaruri giderleri (yol, yemek, otel) ve diğer gerekli harcamalarını karşılar.

11-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için, daha verimli çalışmak ve iyi bir iş ve hizmet ortamı sağlamak amacıyla, ihtiyaç duyulan her türlü taşınır araç gereç, otomobil, teknik ve elektronik malzemeler (fotoğraf makinesi, fotokopi makinesi, faks, telefon, bilgisayar, skayner tarama cihazı, prenter …vb) kırtasiye, demirbaş ve büro malzemeleri ile taşınmaz mal (menkul- gayrimenkul, bina, arazi …vb) satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, kredi alır, bağış alma yoluyla temin eder veya sponsorlara temin ettirir. Taşınmazlar üzerinde ayni  hak tesis eder.

12-Medeniyetimizin simgesi atayadigarı çeşmelerin, imar-ihya ve ebed-müddet yaşaması için gerekli tedbirleri alır. Bu konuda kamuoyu bilincini geliştirici her türlü yasal faaliyetlerde bulunur.

13-Dernek faaliyetlerinin yurtiçi ve yurtdışında bilimsel ve akademik düzeyde  etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile inceleme ve araştırmalar  yapmak üzere,  akademik seviyede “Bilimsel Arştırma ve Danışma Kurulları” kurar, bu amaçla yapılan giderleri karşılar ve sponsorlar bulur.

14-Gerekli izinler alınmak şartıyla, yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul eder, yardım kampanyaları düzenler ve sponsorlar bulur.

15-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

16-Üyelerinin ve dernek çalışanlarının boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri, bilgi ve görgülerini artırmaları amacıyla, hizmet içi eğitim ve seminerler düzenler,  bu amaçla eğiticiler görevlendirir ve giderlerini öder.

17-Dernek üyeleri ve çalışanları arasında münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor gezi …vb) çeşitli etkinlikler düzenler. Üye ve çalışanlarının bu tür etkinliklerden azami derecede yararlanmalarını sağlar.

18-Amacın gerçekleştirilmesi için, gerek görülmesi halinde vakıf ve federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izin alınarak, Derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurar ve işletir.

19-Yasal mevzuat çerçevesinde, uluslar arası faaliyetlerde bulunur. Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur. Bu kuruluşlarla proje bazlı, ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşmalarda bulunur.

20-Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için, gerekli görülmesi halinde “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair 5072 sayılı Kanun” hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ve İl Özel İdareleri ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

21-Gerekli görülen yerlerde, dernek faaliyetlerini daha verimli ve etkin yürütmek amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilik açar.

22-Derneğin amacı doğrultusunda ve kanunlarla yasaklanmayan konularda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için plan ve programlı faaliyetler düzenler ve platformlara katılır.

23-Derneğe ilişkin her türlü hizmet ve faaliyetin aksatılmadan yerine getirilmesi amacı ile kişileri görevlendirir ve ihtiyaca göre avans verir. Kendisine geçici olarak avans verilen kişi, hizmet ve faaliyetin yerine getirilmesinden sonra en geç bir ay içinde, kendisine verilen avansa ilişkin tüm evrak ve faturaları tanzim ederek dernek muhasebesine teslim eder.

1
Comments are closed.

Back to Top ↑